Newsletter

REGULAMIN 2022

REGULAMIN 2022

WARUNKI CZŁONKOSTWA Matchpoint Tennis & Sports Club

(obowiązują od 1 października 2022 r. do odwołania)

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Klient Matchpoint Tennis & Sports Club [dalej: Klub bądź Matchpoint Tennis & Sports Club] zobowiązany jest do zarejestrowania i opłacenia (za wyjątkiem rezerwacji już opłaconych) swojej wizyty w recepcji przed skorzystaniem z usług klubu.
 1. Klub honoruje karty partnerskie (informacje o partnerach i zasadach honorowania oraz ewentualnej dopłacie dostępne są stronie matchpoint.com.pl).

 1. Klucz do szafki w szatni wydawany jest w recepcji, po zgłoszeniu się Klienta i przedstawieniu karty członkowskiej. W przypadku jednorazowego wejścia, kluczyk będzie wydany po wniesieniu zastawu w kwocie 20 zł. Zastaw zostaje zwrócony po zdaniu przez Klienta kluczyka.

 1. Kluczyk należy zdać po zakończeniu korzystania z usług. W przypadku braku zwrotu klucza. Za zgubiony bądź niezwrócony klucz zostanie naliczona opłata w kwocie 20 zł.

 1. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach oraz na terenie Klubu. Przedmioty pozostawione przez Klienta w szatniach oraz innych pomieszczeniach Klubu będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Klub przechowa te przedmioty przez okres 3 miesięcy, po którym przyjmuje się, iż rzeczy pozostawione zostały porzucone z zamiarem ich wyzbycia. Klub przekaże rzeczy porzucone na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

 1. Klient zobowiązany  jest  do  przestrzegania  godzin  otwarcia 

 1. O zmianach w funkcjonowaniu Klubu, zmianach godzin otwarcia, czasowych zamknięciach, ograniczeniu dostępności usług, Klub informuje na swojej stronie internetowej bądź w social mediach Klubu.

 1. Niezależnie od obowiązującego harmonogramu zajęć Matchpoint Tennis & Sports Club zastrzega sobie prawo do zamknięcia Klubu w okresach świątecznych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, a także w dni, w których organizowane są zawody sportowe, eventy czy też inne imprezy zamknięte, bądź prowadzone będą prace konserwacyjne, naprawcze oraz sprzątanie obiektu, lub z innych przyczyn leżących po stronie Matchpoint Tennis & Sports Club. Klub zastrzega możliwość odwołania zajęć na czas remontów lub zabiegów sanitarnych, organizacji turnieju lub imprezy komercyjnej oraz z powodu siły wyższej lub innych przyczyn niezależnych od klubu. Klub sportowy Matchpoint zastrzega sobie również możliwość zmiany cen, odwołania zajęć grupowych lub zamknięcia części obiektu w przypadku, gdy konieczność takiej zmiany spowodowana jest okolicznościami, których Klub sportowy Matchpoint, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.

 1. W przypadku zamknięcia Klubu i odwołania zajęć z przyczyn zawinionych przez Match Point Tennis & Sports Club, Klient ma prawo do przedłużenia okresu objętego abonamentem o ilość dni, w których nie mógł skorzystać z zajęć zgodnie z harmonogramem.

 1. Matchpoint Tennis & Sports Club zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Klienta do Klubu bez podania przyczyn.

 1. Matchpoint Tennis & Sports Club gwarantuje, że zajęcia będą prowadzone przez instruktorów z odpowiednim doświadczeniem.

 1. Sale, urządzenia sportowo-rekreacyjne i pomieszczenia sanitarne jak również wszelkie należące do Matchpoint Tennis & Sports Club pomieszczenia powinny być użytkowane zgodne z ich przeznaczeniem.

 2. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zapoznania się z regulaminami poszczególnych działów sportowych, przestrzegania wszystkich zaleceń i uwag instruktorów, a także do zachowania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia Klubu.

 3. Osoby niszczące sprzęt, urządzenia i wyposażenie Klubu, a także nawierzchnię kortów i ich otoczenie ponoszą odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody, w wysokości wskazanej w Karcie Wartości Sprzętu.

 1. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do niniejszego regulaminu, zasad obowiązujących w Klubie, programu ćwiczeń oraz instrukcji zalecanych przez pracowników Klubu, w tym profesjonalnych instruktorów zajęć.

 2. Klient bierze udział w aktywnościach sportowych na własną odpowiedzialność oraz we własnym zakresie powinien upewnić się, że nie ma przeciwskazań zdrowotnych.

 1. Palenie tytoniu, sprzedaż i używanie narkotyków oraz innych środków odurzających bądź dopingujących na terenie Klubu jest surowo zabronione. Spożywanie alkoholu możliwe jest wyłącznie w restauracji Aroma lub w pomieszczeniu klubowym, przy czym dopuszczalne jest spożywanie wyłącznie alkoholu zakupionego w restauracji Aroma.

 2. Klienci niestosujący się do punktu 17, zostaną pozbawieni członkostwa w trybie natychmiastowym i wyproszeni z terenu Klubu. W przypadku sprzedaży bądź używania narkotyków Matchpoint Tennis & Sports Club poinformuje o zaistniałym zdarzeniu Policję.

 1. O wszelkich zdarzeniach stanowiących naruszenie obowiązujących przepisów prawnych Matchpoint Tennis & Sports Club powiadomi właściwe organy.

 1. Bez zgody Klubu zabronione jest wywieszanie plakatów, rozdawanie bądź pozostawianie ulotek reklamowych na terenie Klubu czy też prowadzenie jakiejkolwiek działalności reklamowej.

 1. Z usług Klubu mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za zgodą opiekuna prawnego. Osoby niepełnoletnie, jeżeli nie uczestniczą w zorganizowanych zajęciach bądź lekcjach indywidualnych, powinny przez cały czas przebywania na terenie Klubu pozostawać pod opieką upoważnionej osoby dorosłej, która ponosi za osobę niepełnoletnią pełną odpowiedzialność.

 1. Szczegółowe zasady korzystania z usług obiektu określają regulaminy poszczególnych dyscyplin, wywieszone w salach treningowych lub gablotach.

 1. Obiekt Matchpoint Tennis & Sports Club jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą do wyciągnięcia konsekwencji prawnych w stosunku do klientów naruszających postanowienia Regulaminu. Wizerunek korzystających z obiektu Matchpoint Tennis & Sports Club może być utrwalony i wykorzystany w celach reklamowych, promocyjnych związanych z działalnością gospodarczą pod warunkiem wyrażenia zgody przez osobę korzystającą z obiektu, której wizerunek ma być rozpowszechniany. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

  • osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych,

  • osoby stanowiącej jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

  Monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych korzystających.

   

  1. Warunkiem korzystania z usług Klubu jest zapoznanie się z regulaminem. Korzystając z usług Klubu, Klient jednocześnie akceptuje postanowienia regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

KARTA CZŁONKOWSKA Matchpoint Tennis & Sports Club

 1. Klient  może  ubiegać  się  o  wydanie  imiennej  karty  członkowskiej z  nadanym  indywidualnym  numerem,  po  wypełnieniu  Formularza Członkowskiego. Pierwsze wydanie karty jest bezpłatne.
   
   
   
   
 1. W przypadku zgubienia karty należy niezwłocznie powiadomić Klub.
 1. Za wydanie duplikatu Karty pobierana jest opłata w wysokości 20 złotych.
 2. Członkostwo może zostać rozwiązane w trybie natychmiastowym przez Klub w sytuacjach:
 • naruszenia warunków członkostwa przez Klienta
 • zalegania przez Członka Klubu z opłatami wynikającymi z cennika lub Formularza Członkowskiego Matchpoint Tennis & Sports Club
 • niewłaściwego zachowania Klienta, którego postawa może zaszkodzić reputacji i interesom Matchpoint Tennis & Sports Club, a w szczególności w przypadkach agresji, wandalizmu lub innych zachowań, niezgodnych z zasadami współżycia społecznego,
 • naruszenia regulaminów obowiązujących w Klubie
 1. O wykluczeniu z Klubu Członek zostanie powiadomiony pisemnie, mailowo bądź ustnie przez menadżera Matchpoint Tennis & Sports Club.
 2. W przypadku wykluczenia Członka z Klubu i ustanowienia zakazu korzystania z usług świadczonych przez Klub, Klientowi nie jest zwracana równowartość niewykorzystanego karnetu.

 

WARUNKI KORZYSTANIA Z SIŁOWNI ORAZ SALI TRENINGU OBWODOWEGO

 1. Warunkiem korzystania z siłowni oraz treningu obwodowego jest wykupienie karnetu, lub odbicie karty partnerskiej.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w treningu obwodowym jest dokonanie rezerwacji miejsca.
 1. Rezerwacje na treningi obwodowe przyjmowane są z maksymalnie 7-dniowym wyprzedzeniem.
 1. Klub zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości osób korzystających z zajęć lub ich odwołania w przypadku obecności na zajęciach mniej niż 5 osób.
 1. Jeżeli Klient nie może uczestniczyć w zajęciach, zobowiązany jest do poinformowania Klubu niezwłocznie, nie później jednak niż do 12 godzin przed planowanymi zajęciami.
 1. W przypadku nieodwołania rezerwacji z odpowiednim wyprzedzeniem, Klient zobowiązany będzie do opłacenia nieodwołanej rezerwacji.
 2. Trening obwodowy trwa 55 minut.
 1. Wejście na siłownię lub salę treningu obwodowego możliwe jest tylko w odpowiednim kompletnym stroju oraz w czystym obuwiu sportowym. Dodatkowo klient musi posiadać czysty ręcznik do ćwiczeń.

 

WARUNKI KORZYSTANIA Z KORTÓW TENIS / SQUASH / BADMINTON

 1. Warunkiem korzystania z kortów jest dokonanie oraz opłacenie rezerwacji.
 2. Klient ma możliwość dokonania w systemie Rezerwacji Stałej na dany miesiąc lub sezon letni/zimowy. Jednak dopiero opłacenie rezerwacji z góry (nie mniej niż 3 godziny w miesiącu) gwarantuje jej dostępność dla Klienta (Rezerwacja Stała Aktywna).
 1. W przypadku, gdy Rezerwacja Stała nie zostanie opłacona, automatycznie będzie posiadała status Rezerwacji Nieaktywnej, co oznacza, iż Klub może w każdym czasie ją anulować i udostępnić kort innemu Klientowi.
 1. W przypadku nieodwołania rezerwacji jednorazowej z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów niewykorzystanej rezerwacji. Nie wywiązanie się z tego obowiązku skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z usług Matchpoint.
 1. W przypadku nieodwołania Rezerwacji Stałej Aktywnej z co najmniej

24-godzinnym wyprzedzeniem przez Klienta, rezerwacja będzie uznana za wykorzystaną i pomniejszać będzie pulę pozostałych do wykorzystania rezerwacji w karnecie, przy czym:

 • Klient posiadający Rezerwację Stałą Aktywną ma możliwość bezpłatnego odwołania kortów w jednym miesiącu w liczbie nie przekraczającej 25 % wszystkich rezerwacji dokonanych na dany miesiąc.
 • Na terminy od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00-21:00 Rezerwacje Stałe mogą być składane wyłącznie przez Klientów grających z trenerami Matchpoint (dotyczy kortów tenisowych).
 1. Wejście na korty możliwe jest tylko w odpowiednim kompletnym stroju, czystym obuwiu sportowym, w szczególności przeznaczonym do gry w tenisa ziemnego na nawierzchni typu Rebound Ace, na kortach squasha i badmintona (obuwie z jasną, gumową podeszwą).
 2. Temperatura na kortach tenisowych w sezonie zimowym będzie utrzymywana na poziomie 10 st. C